TargeT_FaceB_P.04jpg-01

ນັກທຸລະກິດ ແມ່ຍິງລາວເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຍາກ

ປັດຈຸບັນ ມີນັກທຸລະກິດ ແມ່ຍິງລາວ ຈໍານວນ 83% ບໍ່ສາມາດ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ເພາະວ່ານັກທຸລະກິດ ແມ່ຍິງຈໍານວນດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນສ້າງຕັ້ງ ເປັນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫລື ດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການເທື່ອ ຫລື ຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ມີການຈົດທະບຽນ ສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແຫລ່ງເງິນກູ້ ຈາກທະນາຄານ ທຸລະກິດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໄດ້ຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

ທ່ານນາງ ຣັບຂວັນ ຊົນດໍາລົງກຸນ ອໍານວຍການໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາ ພາກທຸລະກິດໃນລຸ່ມ ແມ່ນ້ຳຂອງປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານ ຜົນສໍາຫລວດສະພາບການ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນ ຂອງການສໍາຫລວດ ສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງແມ່ຍິງລາວ ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ ນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວ່າ: ບັນດາແມ່ຍິງເຫລົ່ານັ້ນ ຍັງໄດ້ພົບພໍ້ ກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດ ໃນການດໍາເນີນ ທຸລະກິດຂອງຕົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ແມ່ຍິງລາວ ໃນການເຮັດວຽກ ກັບລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນັກທຸລະກິດ ແມ່ຍິງລາວ ທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ອັນຫລວງຫລາຍ ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງ ສົ່ງເສີມການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຄວາມເທົ່າທຽມ ຍິງ-ຊາຍ ໃນການປະກອບສ່ວນ ທຸລະກິດອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການວາງ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພື່ອກໍານົດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕອບສະໜອງ ຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ແມ່ຍິງລາວ ຕ້ອງປະສົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດ ໃນການເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ແລະ ຂະຫຍາຍພາກທຸລະກິດ ຕາມການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຕະຫລາດ ໃນປັດຈຸບັນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu