Philips_KBank

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ “ບໍລິການທຸກລະດັບປະທັບໃຈ”

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ມີຄວາມເປັນມາຄືແນວໃດ?

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ກໍ່ຕັ້ງຂື້ນໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 1945 ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ເປັນເວລາ 70 ປີ. ທະນາຄານກະສິກອນໄທໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນຄົງ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2014 ມີທຶນຈົດທະບຽນ 30.486 ລ້ານບາດ, ມີສັບສິນຈໍານວນ 2.389 ລ້ານກວ່າບາດ, ມີຍອດເງິນຝາກຈຳນວນ 1.629,8 ລ້ານກວ່າບາດ, ເງິນສິນເຊື່ອຈໍານວນ 1.527 ລ້ານກວ່າບາດ ມີສາຂາ ແລະ ສໍານັກງານຍ່ອຍໃນປະເທດ ຈໍານວນ 1.124 ສາຂາ ແບ່ງເປັນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນຈໍານວນ 324 ສາຂາ ແລະ ພາກພື້ນຈໍານວນ 800 ສາຂາ, ມີສາຂາ ແລະ ສໍານັກງານຕົວແທນຕ່າງປະເທດຈຳນວນ 12 ແຫ່ງ, ສາຂາ ແລະ ສໍານັກງານຕົວແທນໃນຕ່າງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະດວກສະບາຍດ້ານຕ່າງໆຄື: ດ້ານການຄ້າ, ການເງິນລະຫວ່າງປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຄູ່ຄ້າທົ່ວໂລກ.

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໄດ້ມຸ້ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ທາງການເງິນໃໝ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທີ່ເປັນເລີດແກ່ລູກຄ້າ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນຂອງທະນາຄານທີ່ວ່າ “ບໍລິການທຸກລະດັບປະທັບໃຈ”.

ການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າກຸ່ມ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດໃນກຸ່ມລູກຄ້າ Wealth Base ?

ປັດຈຸບັນການໃຫ້ບໍລິການກຸ່ມລູກຄ້າຄົນຮັ່ງມີ ຫຼື ກຸ່ມລູກຄ້າ Wealth Base ຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງທຸກທະນາຄານ, ເນື່ອງຈາກລູກຄ້າກຸ່ມດັ່ງກ່າວເປັນກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ມີກຳລັງແຮງຊື້ສູງ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ໂດຍໃນອະດີດ ລູກຄ້າຄົນຮັ່ງມີ ລວມເຖິງລູກຄ້າທຸກກຸ່ມໃນປະເທດໄທ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃນເລື່ອງຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການລົງທຶນ, ລູກຄ້າຈະມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍສະເພາະບໍລິການພື້ນຖານຂອງທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ. ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນຫຼັກໆ ທີ່ລູກຄ້າກຸ່ມ Wealth Base ໃຊ້ບໍລິການກັບທະນາຄານກໍຄືການຝາກເງິນ.

ໃນສ່ວນຂອງທະນາຄານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເອງ ໃນອະດີດ ກຸ່ມລູກຄ້າ Wealth Base ຈະມີຄວາມສຳຄັນໃນດ້ານການລະດົມເງິນຝາກຂອງທະນາຄານ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະທະນາຄານຕ່າງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການນຳສະເໝີສິດທິປະໂຫຍດຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພື່ອທີ່ຈະຍາດແຍ່ງສ່ວນແບ່ງໃນກະເປົ່າຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ມາໃຊ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ທະນາຄານໄດ້ວາງກົນລະຍຸດ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນທຸລະກິດ Wealth Base ໄວ້ແນວໃດ?

ທະນາຄານມີການແບ່ງກຸ່ມລູກຄ້າ Wealth Base ອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຍ່ອຍ ເພື່ອທະນາຄານຈະໄດ້ສາມາດເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ພັດທະນາບໍລິການໃຫ້ຖືກໃຈ ແລະ ປະທັບໃຈລູກຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍລູກຄ້າ Wealth Base ຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມລູກຄ້າ Mass Affluent (2-10 MB), ກຸ່ມລູກຄ້າ Affluent (10-50 MB) ແລະ ກຸ່ມລູກຄ້າ High Net Worth (50 MB ຂຶ້ນໄປ) ໂດຍລູກຄ້າທັງ 3 ກຸ່ມຈະໄດ້ຮັບບໍລິການພິເສດຈາກທະນາຄານພາຍໃຕ້ແບຣນ THE PREMIER, THE WISDOM ແລະ KBank PRIVATE BANKING ຕາມລຳດັບ.

ນອກຈາກນີ້, ທັງ 3 ການບໍລິການຂອງທະນາຄານໄດ້ມີການກຳນົດກົນລະຍຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະສຳລັບລູກຄ້າແຕ່ລະກຸ່ມດັ່ງນີ້.

  • KBank PRIVATE BANKING (ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2008) ບໍລິການທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນສຳລັບກຸ່ມລູກຄ້າລະດັບສູງສຸດຂອງທະນາຄານທີ່ຄວບຄຸມທຸກມິຕິທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຕື່ມເຕັມຊີວິດທາງການເງິນທີ່ສົມບູນແບບຂອງລູກຄ້າ ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງການເພີ່ມພູນຄວາມມັ່ງຄັງ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໄປຍັງລຸ້ນຖັດໄປ ຈາກທີມງານທີ່ມີປະສົບການຍາວນານ.
  • THE WISDOM: The Symbol of Smart Success ເຊິ່ງເປັນທີ່ສຸດຂອງເອກສິດທິເໜືອລະດັບ (ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2007) ຈາກການສ້າງສັນຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ແລະ ຮູບແບບບໍລິການທີ່ດີທີສຸດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແບບເຈາະເລິກ ແລະ ເຂົ້າເຖິງ Live style ຂອງລູກຄ້າເຊິ່ງເປັນຜູ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ມີ Wealth ລະດັບສູງສຸດຂອງທະນາຄານ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແບບ 360 ອົງສາ (Holistic Experience) ຮອງຮັບຊີວິດທັງ 2 ດ້ານຂອງລູກຄ້າ ທັງໃນດ້ານດີທີ່ສຸດຂອງບໍລິການທາງການເງິນທີ່ເໜືອລະດັບ “World-Class Financial Services” ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສິດທິພິເສດດ້ານ Live style “Worldwide Privileges” ທີ່ເຂົ້າເຖິງທຸກຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດຂອງລູກຄ້າ.
  • THE PREMIERG: Your Pride Your Joy ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ການມອບສິດທິພິເສດເພື່ອຊຸກຍູ້ລູກຄ້າໄປອີກລະດັບຂອງຄວາມສຳເລັດ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ (ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການປີ 2009) ຕອບໂຈດລູກຄ້າທີ່ເປັນກຸ່ມ Young success ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ການຕໍ່ຍອດຄວາມຄິດ, ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ ຮູ້ຈັກການບໍລິຫານເວລາທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ເວລາຂອງການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ມ່ວນຊື່ນແບບ Work Hard Play Hard ເຮົາຈຶ່ງມອບສິດທິປະໂຫຍດ ທີ່ຊ່ວຍຕອບສະໜອງກັບ Live style ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

AEC ຈະເປັນໂອກາດ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງທະນາຄານແບບໃດ?

ສຳລັບການເປີດ AEC ນັ້ນ, ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ເຫັນເຖິງໂອກາດທາງການຄ້າລະດັບພາກພື້ນ ສຳລັບລູກຄ້າຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທໃນທຸກແວດວົງທຸລະກິດ. ເຊິ່ງທະນາຄານກະສິກອນໄທມີແຜນດຳເນີນການຂະຫຍາຍພັນທະມິດ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການທະນາຄານກະສິກອນໄທກຸ່ມ AEC ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງໃນທ້າຍປີ 2014 ໄດ້ເປີດດໍາເນີນການທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໃຫ້ການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ ທັງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ (Financial Service) ແລະ ທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິການທາງການເງິນ (Non-Financial Service) ທັງກຸ່ມລູກຄ້າທຸລະກິດ, ນັກລົງທຶນໄທ ທີ່ໄປລົງທຶນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ລູກຄ້າບຸກຄົນ, ເນັ້ນລູກຄ້າຄົນລາວທີ່ມີລາຍໄດ້ ແລະ ສັບສິນສູງ (High Net worth, Affluent Segment) ດ້ວຍບໍລິການສິນເຊື່ອທຸລະກິດບໍລິການເງິນຝາກທັງສະກຸນເງິນກີບລາວ, ບາດໄທ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດ, ບໍລິການເພື່ອທຸລະກິດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກລວມເຖິງບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ໃນປະເທດ. ອີກທັງບໍລິການ THE EISDOM ທີ່ພ້ອມຕອບໂຈດການໃຊ້ຊີວິດທັງ 2 ດ້ານຂອງລູກຄ້າ ທັງບໍລິການທາງການເງິນເໜືອລະດັບ ແລະ ສິດທິພິເສດທາງດ້ານ Life style ເຊັ່ນ: ປະສົບການລະດັບ VIP ກັບສູນບໍລິການ THE WISDOM ແລະ ສູນບໍລິການຕູ້ນິລະໄພ ມາດຕະຖານລະດັບໂລກເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ທະນາຄານຍັງມີບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ, ອຸດສາຫະກຳ, ກົດລະບຽບການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.

ທະນາຄານກະສິກອນໄດ້ຮັບລາງວັນຫຍັງແດ່?

ບໍລິການຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ ສຳລັບລູກຄ້າກຸ່ມ Wealth Base ນັ້ນໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກສະຖາບັນຊັ້ນນຳໃນລະດັບສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າກຸ່ມນີ້ ໂດຍໃນປີຫຼ້າສຸດ ບໍລິການ KBank PRIVATE BANKING ຂອງທະນາຄານ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Best Wealth Management Provider – Thailand 2014 ຈາກ World Finance Wealth Management Awards.

KASIKORNBANK

“Impressive services at all levels!”

Can you tell us something about the background of KASIKORNBANK?

KASIKORNBANK was founded on 8 June 1945 so has been in operation for seventy years. It has expanded steadily and as of 31 December 2014 has a registered capital of 30,486 million baht, assets amounting to 2,389 million baht, deposits amounting to 1,629.8 million baht, lending amounting to 1,527 million baht, and 1,124 branches and offices nationwide, 324 of which are in Bangkok with the remaining 800 being in the provinces. There are also 12 branches and subsidiaries overseas providing a range of convenient services concerning commerce and finance between Thailand and our partner countries worldwide.

Ever since its inception, KASIKORNBANK has constantly worked hard to develop itself and new financial products in order that it may provide the very best of services to its customers to match the slogan Towards Service Excellence !”.

How are you serving your wealth-base customers and expanding within this customer group?

Providing services to the wealth-base customer group is something all banks are interested in doing as this group has a high buying power and affects economic forces at a national level. In the past, high-end customers and also customers from all other groups in Thailand used to have limited understanding about banking products and services, especially investment products, and would only feel accustomed to using basic banking services so customers of the wealth-base group would simply use a bank as a place to deposit money.

From a bank’s point of view as a service provider, wealth-base customers are important as a means of accumulating deposits, which makes banks attach importance to offering benefits to these customers in order to gain the greatest portion of their capital possible to use in their provision of services.

What strategies and targets does the bank have in place for wealth-base customers?

We split the wealth-base customer group into three segments so that the bank may have a better understanding of them and be deeply aware of their differing needs in order to develop our services to satisfy and impress our customers to the greatest extent possible. These three segments are the mass affluent” (with 2-10 million baht), the affluent (with 10-50 million baht), and the high net worth (with 50 million baht or more). These three segments receive special services from our bank under “THE PREMIER”, “THE WISDOM”, and “KBank Private Banking” brands respectively.

In addition, different strategies are tailored for all three services of the bank in order to provide for the specific needs of the customers of each segment, as follows:

  • KBank Private Banking (which started in 2008) is a private banking service for the bank’s top-end customers and controls all financial and investment perspectives in order to provide the perfect financial life for these customers. It covers everything from wealth accumulation to passing on financial stability to the next generation and is managed by teams with huge amounts of experience under their belt.
  • THE WISDOM (The Symbol of Smart Success) is the ultimate privilege and started in 2007. This comprises creative financial products and optimum service formats which go deep and reach into the lifestyles of these customers, people who have succeeded and have high levels of wealth, so as to provide a 360° holistic experience providing comprehensively for all customer needs. It caters to two aspects of customers’ lives with its “World Class Financial Services” and “Lifestyle Privileges”.
  • THE PREMIER (Your Pride Your Joy) is a symbol of pride and provides special privileges to customers of a different level of success so that they may live their lives as fully as possible (started in 2009). It caters to young and successful executives, people who never stand still and are constantly learning, innovating, and developing themselves. These people know how to manage their time properly and live by the “work hard play hard” motto. We therefore offer special benefits to these customers to provide for their diverse lifestyle.

In what ways with the AEC bring opportunities and challenges to commercial banking?

KASIKORNBANK sees the AEC as being a commercial opportunity of regional level for our customers, whatever their line of business. KASIKORNBANK has a plan to expand its alliances and open services across AEC members countries on an ongoing basis. At the end of 2014, we commenced operations in the Lao PDR offering both financial and non-financial services to customers and catering to business customers, Thai investors in the Lao PDR, and individuals, focusing on the high net worth and affluent segments. We are providing business loans and deposit services in Lao kip, Thai baht, and US dollars. We have import-export and international and domestic transfer services. We also have The Wisdom service, which caters to both aspects of clients’ lives, providing both high-class financial services and lifestyle privileges, such as the VIP experience at the world-class Wisdom Center and the Safe Box service. The bank also offers advice on commerce and investment and provides services for economic and industrial data and information on the investment regulations of the Lao PDR.

What awards has KASIKORNBANK won?

KASIKORNBANK’s services for the wealth-base customer groups has been regularly winning awards from world-class institutions, which shows our supremacy in providing services to this group, the latest being the Best Wealth Management Provider – Thailand 2014 from the World Finance Wealth Management Awards for our KBank Private Banking Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu