target_faceb_p-08dwg-01

ຕ່າງປະເທດສົນໃຈລົງທຶນໃນຫວຽດນາມຫຼາຍຂຶ້ນ

ຫວຽດນາມເປັນປະເທດທີ່ນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງຊາດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ບໍ່ພຽງແຕ່ການລົງທຶນຈາກຕ່າງຊາດເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດກໍເພີ່ມຂຶ້ນ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມລາຍງານວ່າ ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດເກີດໃຫມ່ ເຊິ່ງມີທັງອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າໃນໄລຍະ 8 ເດືອນຂອງປີນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີແລ້ວເຖິງ 50,9% ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 26% ເມື່ອທຽບກັບເງິນທຶນຈົດທະບຽນສະເລ່ຍຕໍ່ກິດຈະການໃນອາດີດ ໂດຍກິດຈະການທີ່ຈົດທະບຽນໃໝ່ໄລຍະ 8 ເດືອນທຳອິດນີ້ມີຈຳນວນທັງໝົດ 73.404 ບໍລິສັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 19,7% ເມືjອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີແລ້ວ.

ຂໍ້ມູນຈາກສຳນັກງານສະຖິຕິຂອງກະຊວງລະບຸວ່າ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃໝ່ໃນໄລນະ 8 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ກິດຈະການກ່ຽວກັບທຸລະກິດພັດທະນາທີ່ດິນມີຈຳນວນເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ສຸດ ຂະຫຍາຍຕົວເຖິງ 101,3% ມູນຄ່າເງິນທຶນຈົດທະບຽນເພີ່ມຂຶ້ນ 268,4% ເມື່ອທຽບກັບປີແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ມີກິດຈະການບໍ່ແຮ່ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ 8,8% ທຶນຈົດທະບຽນເພີ່ມຂຶ້ນ 247%, ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ ແລະ ແປຮູບ, ບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ນອກຈາກມີກິດຈະການເປີດໃໝ່ ແລ້ວ ຫວຽດນາມນິວສ໌ ຍັງໄດ້ລາຍງານອີກວ່າ ໃນໄລຍະ 8 ເດືອນຜ່ານມາມີບໍລິສັດໄດ້ຢຸດກິດຈະການ 7.479 ບໍລິສັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 18,9% ໂດຍທຸລະກິດສ່ວນຫຼາຍທີ່ຢຸດມີທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າກວ່າ 10.000 ລ້ານດົງ ປະມານ 93,2%, ສ່ວນກິດຈະການທີ່ຟື້ນຕົວໄດ້ສຳເລັດກັບມາດຳເນີນການອີກຄັ້ງໃນຮອບ 8 ເດືອນມີຈຳນວນ 18.711 ລາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 65,1% ເມື່ອທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu