TargeT_FaceB_P07-01

ຍີ່ປຸ່ນ ປະຊາກອນອາຍຸຍືນເພີ່ມຂຶ້ນ

ຈຳນວນປະຊາກອນຜູ້ອາຍຸສູງຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ປະຊາກອນຜູ້ອາຍຸນ້ອຍກັບຫຼຸດລົງ, ຍີ່ປຸ່ນກຳລັງພົບກັບບັນຫາອາຍຸສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີຄົນອາຍຸ 65 ປີ ຂຶ້ນໄປເຖິງ 26,7% ໃນປີ 2015 ເພີ່ມຂຶ້ນ 23% ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ. ຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີແມ່ນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນເປີດເຜີຍວ່າ: ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປໃນຍີ່ປຸ່ນມີ 33,42 ລ້ານຄົນ ຫຼື 26,7% ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກສູງທີ່ສຸດໃນກຸ່ມປະເທດອຸດສາຫະກຳ ທຽບກັບອີຕາລີເຊິ່ງຢູ່ທີ່ 22,4% ສ່ວນເຢຍລະມັນ 21,2%. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຕົວເລກຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອພຽງ 15,86 ລ້ານຄົນ ຫຼື 12,7% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ຖືວ່່າເປັນຕົວເລກທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຍີ່ປຸ່ນເລີ່ມເຮັດການສຳຫຼວດຈຳນວນປະຊາກອນໃນປີ 1920. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍີ່ປຸ່ນຕ້ອງຮັບພາລະເບິ່ງແຍງຄົນອາຍຸສູງຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກອາຍຸສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນສູງຂຶ້ນສວນທາງກັບອັດຕາການເກີດທີ່ຕໍ່າລົງເລື້ອຍໆມາເປັນສັດຕະວັດແລ້ວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu