Formkao

ຄວາມທ້າທາຍຂອງລັດຖະບານໃໝ່ຟີລິບປິນ

ເສດຖະກິດຟີລິບປິນໃນປີ 2010-2015 ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 6,2% ຕໍ່ປີ ສວນທາງກັບເສດຖະກິດໂລກ. ຂະນະທີ່ທະນາຄານໂລກຄາດການວ່າ: ຟີລິບປິນຈະກາຍເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນອາຊີ ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 6,4% ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ. ແຕ່ນັກວິເຄາະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດການເມືອງຂອງຟີລິບປິນ ຢືນຍັນວ່າ: ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ ຍັງຕ້ອງມີພາລະກິດຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ທັງດ້ານຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ສະໜາມບິນເພື່ອຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທະນາຄານໂລກໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານ ເສດຖະກິດປະຈຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ໄລຍະກາງເດືອນເມສາ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ຟີລິບປິນ ມີທ່ວງທ່າການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດສູງທີ່ສຸດໃນກຸ່ມປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ມີເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍຄາດວ່າເສດຖະກິດຟີລິບປິນຈະຂະຫຍາຍຕົວ 6,4% ເນື່ອງຈາກມີຈຳນວນປະຊາກອນໃນປະເທດທີ່ສູງເຖິງ 100 ລ້ານຄົນ ຫຼາຍເປັນອັນດັບ 2 ໃນອາຊຽນຮອງຈາກອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມີປະຊາກອນໃນໄວເຮັດວຽກເປັນຈໍານວນຫຼາຍໂດຍສະເລ່ຍອາຍຸຂອງປະຊາກອນຢູ່ພຽງ 23 ປີ ແລະ ຍັງມີການປະເມີນວ່າໃນປີ 2020 ຟີລິບປິນຈະມີຈຳນວນປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 113 ລ້ານຄົນ ເຮັດໃຫ້ໂອກາດຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຍັງມີຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມອຸປະສັກໃນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຄື ບັນຫາເລື່ອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຫຼ້າຫຼັງກວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາການຈາລະຈອນທີ່ຕິດຂັດ ແລະ ບັນຫາເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ທ່າເຮືອ, ສະໜາມບິນ, ລະບົບໂລຈິສຕິກ ແລະ ບັນຫາຂອງໄຟຟ້າມັກຕົກເລື້ອຍໆ ເພາະຂາດກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກລັດຖະບານລົງທຶນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານບໍ່ພຽງພໍ ໃນຂະນະທີ່ຟີລິບປິນເປັນປະເທດທີ່ປະສົບໄພທາງທຳມະຊາດຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດການເມືອງຂອງຟີລິບປິນຍັງໄດ້ສັງເກດວ່າ: ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຈຳເປັນຕ້ອງພັດທະນາລະບົບພາກລັດຖະບານຂອງຟີລິບປິນທີ່ຍັງຂາດປະສິດທິພາບ, ມີການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຢູ່ສະເໝີ, ການຕິດຕໍ່ກັບພາກລັດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມີກົດລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນດຳເນີນງານທີ່ເຂັ້ມງວດ. ໃນຂະທີ່ສະພາບແຮງງານຂອງຟີລິບປິນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີບົດບາດຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນອາດຕ້ອງພົບກັບການຮຽກຮ້ອງເພີ່ມຄ່າຈ້າງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນອານາຄົດ.

Formkao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu