Format-imagse-for-target-web

ຂ.ພ.ສ ເປັນທ່າແຮງດຶງດູດການລົງທຶນແລະສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ.

ທ່າແຮງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດກໍແມ່ນ: ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ (ຂພສ) ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນໄດ້ວ່າ ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຂພສ ເພື່ອສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດຶງດູດນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ລາວເຮົາມີ ຂພສ 11 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3 ແຫ່ງ ສ່ວນອີກ 8 ແຫ່ງ ແມ່ນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ… ສ່ວນລາຍອຽດສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນວາລະສານສະບິບທີ 118 ພຶດສະພາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu