TargeT_FaceB_P.04jpg-01

ຂະແໜງການເງິນ ກຽມຫັນເປັນທັນສະໄໝ

ລັດຖະບານລາວ ວາງແຜນປະຕິຮູບ ການເກັບພາສີ-ອາກອນ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ມີ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ ການຮົ່ວໄຫລ ງົບປະມານຂອງລັດ ໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງດ້ວຍວິທີ ບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບເງິນສົດ ຈາກຜູ້ປະກອບການ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຊາວຄ້າ-ຂາຍຍ່ອຍອື່ນໆ ຂະນະທີ່ ແຜນປະຕິຮູບ ດັ່ງກ່າວນີ້, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າຮ່າງ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020).

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ຢູ່ກອງປະຊຸມກວດກາ ແລະ ສະຫລຸບຕີລາຄາແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ວ່າ: ກະຊວງຕົນເອງ ໄດ້ຮ່າງແຜນ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ ວຽກຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຂອງຂະແໜງການເງິນ ຄື: ພາສີ ຕ້ອງຍົກສູງປະສິດທິພາບ ໃນການເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ລະບົບແຈ້ງເສຍພາສີ ແບບອັດຕະໂນມັດ (ອາຊີກູດາ) ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ຊຳລະພາສີ-ອາກອນ ທີ່ທັນສະໄໝ ຜ່ານບັດສະມາດ (Smartcard) ເພື່ອອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍ ພາສີ-ອາກອນ ທົດແທນການໃຊ້ ເງິນສົດ ຜ່ານບັດຮູດເງິນ ຂອງທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ແລະ ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຈະໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ປຶກສາຫາລືກັບ ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ເພື່ອສຶກສາຄວາມອາດສາມາດ ໃນການບໍລິການ ຢູ່ບັນດາດ່ານພາສີ ຊາຍແດນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ລະບົບທັນສະໄໝດັ່ງກ່າວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2020.

ສ່ວນວຽກງານ ສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ພັດທະນາລະບົບ ແຈ້ງເສຍອາກອນ ດ້ວຍລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ (ແຈ້ງເສຍອາກອນ ຜ່ານເວັບໄຊ, ມອບອາກອນຜ່ານ ລະບົບທະນາຄານ) ຢູ່ໃນ 5 ຈຸດ ຄື: ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ. ຄາດວ່າຮອດປີ 2020 ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ໄປແຂວງອື່ນໆ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ທະນາຄານ, ຄັງເງິນ ແລະ ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການປັບປຸງ ກົນໄກການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ໃຫ້ສະດວກວ່ອງໄວ ເປັນຕົ້ນ ການບໍລິການ ໃນຂອດຕ່າງໆວ່ອງໄວຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ການຕໍ່ທະບຽນ, ຍື່ນບົດສະຫລຸບປະຈຳປີ ເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນ ການມອບພັນທະ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ໃນຈຸດທີ່ພົວພັນ ເຖິງການບໍລິການ ປະຕູດຽວ, ພັດທະນາລະບົບ ການສັງລວມລາຍຮັບ ສ່ວຍສາອາກອນເຂົ້າໃນ ລະບົບໂປຣແກມ, ສ້າງລະບົບລາຍງານ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເຊິ່ງບັນຫາທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ເພື່ອກ້າວລະບົບ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ່, ການບໍລິການ ວ່ອງໄວຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫລຸດການຮົ່ວໄຫລ ງົບປະມານ ຂອງລັດ. ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu