01-01

ກຳມະສິດລວມ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ກ່ອນຈະໃຫ້ຄຳອະທິບາຍວ່າ “ກຳມະສິດລວມ” ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດນັ້ນ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າ “ກຳມະສິດ” ແມ່ນຫຍັງ? ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?

ດັ່ງນັ້ັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຖືເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ເລກທີ 01/90/ສປສ ລົງວັນທີ 27/06/1990 ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ (ຊຸດທີ2) ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍດໍາລັດ ຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງສປປລາວ ເລກທີ 40/ປທປທ ລົງວັນທີ 27/07/1990 ມາເປັນບ່ອນອີງ.

ມາດຕາ 01 ຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ນິຍາມກ່ຽວກັບ “ກຳມະສິດລວມ” ວ່າ “ກຳມະສິດລວມ” ແມ່ນສິດອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເດັດຂາດຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ເອກະເທດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສ່ວນຕົວ, ໃນການຄອບຄອງ, ນຳໃຊ້ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບຊັບສິ່ງຂອງອັນໃດອັນໜຶ່ງໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 02 ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 5 ຮູບແບບຂອງກຳມະສິດຄື: 1. ກຳມະສິດຂອງລັດ 2. ກຳມະສິດລວມໝູ່ 3. ກຳມະສິດເອກະເທດ 4. ກຳມະສິດເອກະຊົນ 5. ກຳມະສິດສ່ວນຕົວ ແລະ ທຸກໆຮູບແບບຂອງກຳມະສິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກປົກປ້ອງດ້ວຍກົດໝາຍ.

ສ່ວນມາດຕາ 25 ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບ “ກຳມະສິດລວມ” ວ່າ ຊັບສິນໃດໜຶ່ງອາດຈະເປັນກຳມະສິດລວມ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ດ້ວຍກັນເຊັ່ນ: ວິສາຫະກິດ, ອາຄານ, ເຮືອນ, ຮົ້ວ, ດິນ.

ຜູ້ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດລວມ ມີສິດຄອບຄອງ, ນຳໃຊ້ຊັບສິ່ງຂອງຮ່ວມກັນ, ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ຊີ້ຂາດດ້ວຍການຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນ, ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການເສຍພາສີ ການປົກປັກຮັກສາ, ການສ້ອມແປງ, ໜີ້ສິນ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ.

ຜູ້ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດລວມແຕ່ລະຄົນ ມີສິດຮ້ອງຂໍແຍກພູດຂອງຕົນອອກຈາກກຳມະສິດລວມ ດ້ວຍການຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນ. ຖ້າວ່າຊັບສິນທີ່ເປັນກຳມະສິດລວມນັ້ນ ຫາກບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ກໍໃຫ້ທົດແທນຕາມມູນຄ່າຂອງພູດ ທີ່ຢາກຕັດແຍກອອກນັ້ນກໍໄດ້.

ຍົກຕົວຢ່າງເຮືອນທີ່ທ້າວຄຳ ອອກເງິນຊື້ຜູ້ດຽວກໍເປັນກຳມະສິດສ່ວນຕົວທ້າວຄຳແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ

ສ່ວນເຮືອນຕຶກ 5 ຊັ້ນທີ່ທ້າວຕາ, ທ້າວມີ ແລະ ທ້າວສີ ພ້ອມກັນອອກເງິນຊື້ຮ່ວມກັນ ກໍເປັນກຳມະສິດລວມ ລະຫວ່າງພວກເຂົາທັງສາມຄົນນັ້ນ.

ນີ້ແຫຼະຄືຄວາມໝາຍວ່າ: “ກຳມະສິດລວມ”.

ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ພິວາດ ວໍຣະຈັກ ທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

(ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທາງວາລະສານທາເກັດທຸກໆເດືອນ ມີຂາຍຕາມເອັມພອຍມາກທຸກສາຂາ ຫຼື ຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

 

What Does Collective Ownership Mean?

Before explaining what the term “collective ownership” means, it is necessary to know and understand what “ownership” is. What does it mean?

Therefore, I would like to refer to the Law on Ownership No. 01/90/PSC dated June 27, 1990 which was approved by the People’s Supreme Court (legislative 2) and promulgated by the Lao PDR’s Presidential Decree No. 40/PO dated July 27, 1990 as a legal base.

Article 01 of the said Law defines “ownership” as a state, collective, independent, private and individual full and complete right in owning, utilizing, benefiting from and deciding on any assets within the stipulated legal scope.

Article 02 divides ownership into five types, namely 1. State ownership; 2. Collective ownership; 3. Independent ownership; 4. Private ownership and 5. Individual ownership. All of these types are protected under the Law.

Article 25 defines “collective ownership” by referring to assets owned collectively among governmental organizations or groups, namely enterprises, buildings, houses, fences and lands.

Individuals with collective ownership have the right to collectively own, utilize, benefit from and decide on assets based on their mutual agreement. Each owner of the assets is jointly responsible for paying taxes, protecting and repairing their assets, repaying debts and other costs.

Individuals with collective ownership have the right to request that a part owned by them be separated from the collectively owned assets based on mutual agreement. If the collectively owned assets cannot be separated, compensation to the value of the relevant part should be made.

For example, Mr. Kham bought his house on his own. In this case, Mr. Kham solely owns the house.

If a five-storey-high building was jointly bought by Mr. Tar, Mr. Mee and Mr. See, the building belongs to all three of them as their collectively owned asset.

This is the meaning of “collective ownership.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu